สมาคมเกมอเมริกันจ้าง Joe Maloney เป็นรองประธานอาวุโส